Wydawanie w placówkach pocztowych przesyłek awizowanych, nadawanych przez sądy w postępowaniu cywilnym i karnym

waga1Regulacje prawne

W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie uregulowań prawnych nt. tego komu można wydać przesyłkę sądową nadawaną w postępowaniu cywilnym i karnym, przedstawiamy krótkie wyjaśnienie przepisów.

Przepisy o doręczeniach korespondencji sądowej, zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego oraz rozporządzeniach wykonawczych do powyższych, są przepisami szczególnymi do przepisów ustawy Prawo pocztowe i mają nad nimi pierwszeństwo. Prawo pocztowe dopuszcza w art. 37 ust. 2 pkt 2 możliwość wydania w placówce pocztowej przesyłki awizowanej pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Jednocześnie w art. 37 ust. 3 wskazano, że „Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń”. Oznacza to, że odmienne niż w Prawie pocztowym przepisy o doręczeniach mają pierwszeństwo przed Prawem pocztowym. Ponieważ przepisy o doręczeniach w postępowaniu cywilnym i karnym (łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi) są przepisami szczególnymi do Prawa pocztowego i kompleksowo regulują krąg osób upoważnionych do odbioru przesyłek – tylko one określają krąg osób upoważnionych do odbioru przesyłki nawet jeśli w Prawie pocztowym jest on szerszy.

W postępowaniu karnym awizowaną przesyłkę może odebrać tylko adresat lub jego przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzic lub opiekun prawny małoletniego, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie). W postępowaniu karnym przesyłki awizowanej nie może odebrać pełnomocnik adresata (np. pracownik kancelarii adwokackiej). Uniemożliwiają to przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 82 z późn. zm.), po nowelizacji, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. W znowelizowanym rozporządzeniu, z § 7 ust. 4 usunięto możliwość wydania przesyłki „ustanowionemu pełnomocnikowi”, pozostawiając możliwość wydania w placówce przesyłki jedynie adresatowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu.

W postępowaniu cywilnym awizowaną przesyłkę może odebrać, oprócz adresata, osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osoba uprawniona do reprezentacji adresata przed sądem lub upoważniony pracownik. Wynika to z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1222) oraz z art. 139 § 11 kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe oznacza, że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych np. kancelarii prawnych, aby pracownik lub inna niż adresat osoba mogła odebrać awizowaną przesyłkę za adresata – musi mieć pełnomocnictwo pocztowe.

Obecna umowa na obsługę sądów powszechnych

W dniu 1 marca 2016 r. Poczta Polska S.A. rozpoczęła obsługę przesyłek sądowych na podstawie umowy odmiennej od poprzednio realizowanej przez Polską Grupę Pocztową S.A. Argument przedstawiany przez niektórych klientów, że poprzedni operator wydawał przesyłki awizowane szerszemu kręgowi osób, nie jest wystarczający, aby Poczta Polska S.A. doręczała przesyłki sądowe z naruszeniem prawa.

Ponadto, nowa umowa przewiduje karę umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. obecnie 1850 zł za wydanie pojedynczej przesyłki osobie nieuprawnionej. W związku z powyższym, wydanie przesyłki innym osobom niż te wymienione enumeratywnie w przepisach kpc, kpk i rozporządzeniach wykonawczych naraża Pocztę Polską S.A. również na straty finansowe. Poprzednio obowiązująca umowa nie przewidywała takich kar.

Poczta Polska S.A. dokłada wszelkich starań dla zapewnienia odbiorcom korespondencji sądowej dogodnej możliwości odbioru przesyłek, jednakże z poszanowaniem obowiązującego prawa. Uwagi odnośnie brzmienia przepisów wyżej wymienionych rozporządzeń prosimy składać do Ministra Sprawiedliwości, który jest właściwy w sprawie.

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności, Nasze usługi | Tagi: . Link bezpośredni.

Jedna odpowiedź na „Wydawanie w placówkach pocztowych przesyłek awizowanych, nadawanych przez sądy w postępowaniu cywilnym i karnym

  1. zwalczanie kleszczy napisał/a:

    Bardzo ciekawe informacje, dobrze ze jest taka informacja z pierwszej ręki